Algemene voorwaarden 

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, versie 2015.

metmotion B.V., gevestigd te Utrecht aan de Schaverijstraat 11 2.W.2 ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 89931475 houdt zich bezig met de levering van marketing-, videomarketing dienstverlening en producten en alles wat daarmee samenhangt. Deze voorwaarden zijn van toepassing als metMotion een andere partij, hierna “wederpartij”, diensten of producten levert. metMotion B.V., gevestigd te Utrecht – hierna ieder te noemen metmotion – en haar opdrachtgevers – hierna te noemen cliënt. 

ARTIKEL 1 

Algemeen 

Op alle offertes en op alle met ons aangegane overeenkomsten tot leveren van diensten en goederen zijn deze voorwaarden van toepassing. Een algemene verwijzing door cliënt naar welke algemene voorwaarden dan ook, wordt door metmotion niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. 

ARTIKEL 2 

Aanbieding en opdrachten 

2.1 Alle offertes, aanbiedingen en prijslijsten van metMotion zijn vrijblijvend en onderhevig aan mogelijke prijswijzigingen. Offertes en aanbiedingen kennen een geldigheid van 14 dagen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachten zijn voor metmotion slechts overeengekomen voor zover de wederpartij de overeenkomst met metMotion met daarin opgenomen de te leveren diensten en/of producten en het betalingsschema volledig en naar waarheid heeft ingevuld, ondertekend en geretourneerd of indien en voor zover zij een schriftelijke en genummerde factuur aan de wederpartij heeft doen toekomen. Acceptatie van opdrachten geschiedt onder het uitdrukkelijk voorbehoud van de beschikbaarheid van designers, videoproducenten, tekstschrijvers en wat ook maar nodig mocht zijn voor de realisatie van de opdracht.

2.2 metmotion is aan cliënts opdracht of order gebonden, wanneer metmotion de order schriftelijk heeft bevestigd. Cliënt is zowel door mondelinge als schriftelijke opdracht gebonden. 

2.3 Overschrijdingen van offertes en aanbiedingen tot 10 procent worden als begrotingsrisico door de wederpartij geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

2.4 metmotion is te allen tijde gerechtigd om opdrachten te weigeren en/of reeds geaccepteerde opdrachten te annuleren indien, naar haar uitsluitend oordeel op welk moment dan ook vastgesteld, de uitvoering van dergelijke opdrachten haar zou kunnen aantasten in haar goede naam, dan wel afbreuk doen aan de standing van haar bedrijf en voorts meer in alle gevallen waarin, naar haar uitsluitend oordeel, de uitvoering van een opdracht zou kunnen leiden tot een schending van contractuele of wettelijke rechten van derden of van de goede zeden of de openbare orde. metMotion zal in een dergelijk geval niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

2.5 Wijzigingen in de opdracht of de overeenkomst zijn slechts dan van kracht, wanneer zij door cliënt zijn verzocht en door metmotion bevestigd. 

2.6 metmotion zal tot geen enkele prestatie gehouden zijn alvorens de wederpartij naar waarheid en volledig de nodige formulieren en de overeenkomst daarin opgenomen de te leveren diensten en/of producten en het betalingsschema waar deze voorwaarden aan gehecht zijn heeft ingevuld, ondertekend en geretourneerd. In het geval dat de in de vorige volzin genoemde documenten niet naar waarheid zijn ingevuld is metMotion te allen tijde gerechtigd om de opdrachten te weigeren en/of reeds geaccepteerde opdrachten te annuleren zonder dat metMotion tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

ARTIKEL 3 

3. Prijzen, levering, betaling en nakoming

3.1 Alle (deel)betalingen die met de wederpartij in het betalingsschema zijn overeengekomen dienen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata door metmotion ontvangen te zijn. Bij gebreke van een dergelijke termijn dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. metMotion hanteert, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, de betaaltermijnen en betalingen zoals overeengekomen in de offerte. 

3.2 Mediakosten dienen door metmotion van de wederpartij te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop de wederpartij tot betaling van deze kosten verplicht is.

3.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere eventuele verzend-, transport- , reis- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere eventuele verzend-, transport- , reis- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.4 metmotion is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden na het verzenden van de offerte of aanbieding te verrekenen met de wederpartij.

3.5 Porto- en andere verspreidingskosten voor post reclamezendingen dienen voor verzending en/of verspreiding door de wederpartij aan metmotion te zijn voldaan

3.6 Een betaling is door metmotion ontvangen als het geld daadwerkelijk en controleerbaar op haar rekening is bijgeschreven.

3.7 Indien een (deel)betaling niet op of voor de in het betalingsschema overeengekomen betaaldatum is ontvangen, is de wederpartij, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist in verzuim en vanaf de vervaldag wettelijke handelsrente verschuldigd. Tevens heeft metmotion alsdan het recht aan de wederpartij alle eventueel te maken (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen. De in de vorige volzin genoemde kosten belopen zonder dat metMotion tot levering van enig bewijs gehouden is en zonder dat daadwerkelijk een externe partij met de incassering belast hoeft te zijn, 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente. Een en ander onverminderd de overige aanspraken die metMotion zou kunnen hebben op vergoeding van kosten en schade.

3.8 Indien de wederpartij in verzuim is met betrekking tot (deel)betaling(en) heeft metMotion het recht haar prestatie voor de wederpartij met onmiddellijke ingang te staken of na het niet ontvangen van de verschuldigde (deel)betaling na het verloop van een redelijke termijn van een week de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder enige schadevergoeding of restitutie aan de wederpartij verschuldigd te zijn. Het totaal van de in het betalingsschema genoemde bedragen is dan onmiddellijk, volledig en zonder verdere kennisgeving opeisbaar. Zelfs in het geval dat na betaling van alle (deel)betalingen metMotion besluit om toch met haar levering van de prestatie voor de wederpartij verder te gaan kan in dergelijke gevallen niet gegarandeerd worden dat de levering op hetzelfde tijdstip en in dezelfde vorm plaats zal vinden.

3.9 metmotion heeft de inspanningsverplichting om zoveel mogelijk te doen plaatsvinden als met de wederpartij is overeengekomen. metmotion is, indien daartoe door omstandigheden gedwongen, echter gerechtigd van de levering van diensten en producten af te wijken.

3.10 De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te annuleren niet later dan drie maanden voor de aanvang van de werkzaamheden. Restitutie van reeds door de wederpartij voldane gelden zal slechts plaatsvinden, indien en voor zover metmotion zelf volledige restitutie van haar leveranciers zal krijgen en zij in staat is kosteloos alle onderdelen van de door haar samengestelde levering van diensten en/of producten te annuleren waarbij het gerestitueerde bedrag echter nooit meer zal bedragen dan 50% van het totale voor de levering overeengekomen bedrag. Dit betekent tevens dat de wederpartij indien zij op het moment van annuleren nog geen 50% van het totale voor diensten en/of producten overeengekomen bedrag aan metmotion had voldaan zij hier alsnog zorg voor dient te dragen binnen 14 dagen na de annulering.

3.11 De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt metmotion ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de wederpartij geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens metMotion.

ARTIKEL 4

Werk van derden 

4.1 Cliënt machtigt bij deze metmotion uitdrukkelijk om, indien en voor zover metmotion dit binnen de grenzen van de haar door cliënt gegeven opdracht nodig of wenselijk acht, werkzaamheden door derden voor rekening en risico van cliënt te doen verrichten. 

4.2 metmotion zal – tenzij per geval uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen – nimmer verplicht zijn zulke derden uit naam van de cliënt voor hun werkzaamheden rechtsreeks te voldoen; cliënt vrijwaart metmotion tegen elke aanspraak welke derden jegens metmotion zouden mogen doen gelden op kosten, schaden en interessen, ontstaan als gevolg van werkzaamheden door bemiddeling van metmotion voor cliënt verricht. 

ARTIKEL 5 

Eigen werk 

5.1 metmotion berekent cliënt werk alsmede vracht-, transport- en portokosten rechtstreeks op eigen facturen door. 

5.2 Onder eigen werk dient hier ondermeer te worden verstaan: artwork, concepten, ontwerpen werktekeningen, pre producties, producties en reproducties en dergelijke, en alle overige diensten die metmotion uitvoert in opdracht van de cliënt.  

5.3 Voor alle in opdrachten en bijbehorende bevestigingen genoemde werkzaamheden genoemd in de vorige leden van dit artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden, wordt metMotion door cliënt gehonoreerd op nader door cliënt en metmotion vast te stellen voorwaarden. 

ARTIKEL 6

6. Ontbinding

6.1. metmotion kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien het gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat wederpartij in een toestand zal verkeren waarin zij niet aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. metmotion zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

6.2. Indien voor wederpartij op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 5.1. reeds werkzaamheden zijn gedaan of overeenkomsten met derden gesloten ter uitvoering van de overeenkomst, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij metmotion ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die metmotion vóór de ontbinding heeft gefactureerd in de zin dat deze of in het betalingsschema zijn opgenomen dat deel uitmaakt van de overeenkomst met de wederpartij en/of in verband met hetgeen reeds ter uitvoering van de overeenkomst is verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct en volledig opeisbaar.

6.3. Zaken die metmotion ter uitvoering van de overeenkomst aan de wederpartij heeft geleend dienen in het geval zich een gebeurtenis voordoet zoals bedoeld in artikel 5.1 onverwijld aan metmotion terug gegeven te worden.

ARTIKEL 7

7. Reclames, klachten en bewijs

7.1 Ter zake van zichtbare gebreken moet de wederpartij terstond nadat metmotion de door haar verrichte werkzaamheden aan de wederpartij heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen zeven dagen na het verschijnen van het communicatiemedium, schriftelijk reclameren.

7.2 Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen zeven dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.

7.3 Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van verzending van de facturen schriftelijk bij metMotion worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.

7.4 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van metMotion beslissend.

ARTIKEL 8

8. Exoneratie

8.1 Indien een bezwaar omtrent geleverde diensten en/of producten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van metmotion ter zake wordt vastgesteld, zal metmotion te haar keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terug ontvangen. Tot verdere schadevergoeding is metmotion nimmer verplicht.

8.2 De aansprakelijkheid van metmotion voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten en/of producten, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake van het geleverde.

8.3 metmotion is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de wederpartij ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de wederpartij.

ARTIKEL 9

9. Intellectueel eigendom

9.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de wederpartij zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart de wederpartij dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij metMotion voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

9.2 Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen mits nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen wederpartij en metMotion eindigt, voor zover zij aan metMotion toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de wederpartij worden overgedragen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – de wederpartij aan metMotion verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal metmotion voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de wederpartij, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.

9.3 De wederpartij is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

9.4 De wederpartij is niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van metmotion.

9.5 metmotion is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

9.6 metmotion is gerechtigd het in opdracht vervaardigde als portfoliomateriaal te gebruiken.

ARTIKEL 10

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1Alle door metMotion in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van metMotion totdat de wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

ARTIKEL 11

11. Overmacht

11.1 Een tekortkoming kan niet aan metMotion of de wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop metMotion geen invloed kan uitoefenen en waardoor metMotion niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door metMotion in redelijkheid niet van de wederpartij mag worden verlangd.

11.2 metmotion heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat metMotion zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel metmotion als de wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt metmotion zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien metmotion ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is metMotion gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

ARTIKEL 12

12. Koop en/of dienstverlening op afstand.

12.1Deze bepaling is alleen van toepassing op de wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.

Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft metmotion het recht de wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Ingeval van Koop op afstand heeft de wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de metmotion geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen. 

In geval van Koop op afstand heeft de wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien metmotion het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen. 

In geval van Dienstverlening op afstand heeft de wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen. 

Indien metmotion niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door metmotion geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien metmotion in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

De wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door de metmotion geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de wederpartij eigen gekozen wijze. 

Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien metMotion met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de wederpartij en indien de wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra metMotion de Dienst volledig heeft verricht.

Indien de wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de wederpartij.

Indien de wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de wederpartij metmotion heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept. 

Indien de wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort metmotion uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

12.2 Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt metMotion de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort metmotion uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien metmotion en de wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van metMotion. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

12.3 Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

– onroerende goederen;

– financiële diensten;

– diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;

– diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

– kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;

– producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop metMotion geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;

– verzegelde producten waarvan de wederpartij de zegel heeft verbroken;

– hygiënische producten waarvan de wederpartij de zegel heeft verbroken;

– producten en/of diensten die met de instemming van de wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;

– producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;

– producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;

– producten en/of diensten van persoonlijke aard;

– producten en/of diensten op maat gemaakt.

ARTIKEL 13

13. Toepasselijk recht

13.1 Op de overeenkomst tussen de wederpartij en metmotion en deze daarop toepasselijke algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter van de rechtbank Utrecht, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.